هفت شهر عشق را عطار گشت

ای دلبر ماهروی طناز                          برقع ز جمال خود برانداز

تا دیده ز پرتو جمالت                         چون جام جهان نما کنم باز

ما زنده به بوی جام عشقیم                   در مجلس عاشقان جانباز

با طوطی عقل خویش همدم                  با بلبل عشق خود هم آواز

ای بلبل خوش نوا سرودی                    آهنگ حجاز گیر و اهواز

با عود بسای و عود می سوز                  با چنگ بساز و چنگ می ساز

چون نیست در این زمانه ما را                با صوفی بی صفا دمی راز

ما صوفی صفه صفاییم                         بی خود ز خودیم و از خداییم

 

به بهانه بزرگداشت عطار نیشابوری

/ 1 نظر / 5 بازدید
کاکا جنوبی

روز عطار نیشابوری و هفت شهر عشق ، کاشکی بیشتر با شاعرمون آشنا بودیم البته اینرو برا خودم میگم کاکا