برای منصور

برای منصور ویروس صاحب وبلاگ سرطان پایان زندگی نیست آرزوی روحی شاد و آرام در کنار ایزد مهربان میکنم.

سبزترین مکان دنیای ابدی ارزانی تو

 یادش گرامی

7 سال پیش