مجنون

از بس که سعی کرد آدم عاقلی باشه، دیوونه شد.

8 سال پیش